พิจิตรเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1.9 ล้านไร่ หรือ ประมาณ 86เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด โดยอยู่ในเขตชลประทานประมาณ 5 แสนไร่ ที่เหลือประมาณ 1.4 ล้านไร่ อยู่ในเขตอาศัยน้ำฝน ผลผลิตประมาณ 1 ล้านตันเศษต่อปี ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของพิจิตร ที่มีความอร่อยขึ้นชื่อคือพันธุ์ "ขาวกอเดียว" รองลงมาคือพันธุ์ "ขาวอากาศ" ทั้งสองสายพันธุ์เป็นข้าวไวแสง (นาปี) ปลูกโดยการหว่านสำรวย หรือการปักดำในเขตอาศัยน้ำฝน เริ่มปลูกประมาณเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน และเก็บเกี่ยวพร้อมกันปลายเดือนพฤศจิกายนต่อเดือนธันวาคมของทุกปี มีลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ 1.50 เมตร เป็นข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดยาว ค่อนข้างอ้วนหุงขึ้นหม้อมีความนุ่มอร่อย ผลผลิตประมาณ 450 ก.ก.ต่อไร่
พื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ขาวกอเดียวทั้งจังหวัดประมาณ 36,400 ไร่ โดยปลูกมากน้อยลดหลั่นกันไปที่ กิ่งอำเภอดงเจริญ กิ่งอำเภอสากเหล็ก อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล อำเภอเมือง อำเภอสามง่าม และอำเภอวังทรายพูน ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ขาวอากาศ มีพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัดประมาณ 97,000 ไร่ ปลูกมากที่ อำเภอทับคล้อ อำเภอวังทรายพูน กิ่งอำเภอสากเหล็ก อำเภอบางมูลนาก กิ่งอำเภอดงเจริญ และอำเภอเมือง ตามลำดับ รวมพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ขาวกอเดียวและพันธุ์ขาวอากาศทั้งจังหวัดประมาณ 133,700 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 6 พันตันต่อปี (สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ปี 2546)