สมเด็จพระเจ้าสรรเพ็ชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 29 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงประสูติเมื่อ พ.ศ. 2205 ปีขาล ณ บ้านโพธิ์ประทับช้าง เมืองโอฆะบุรี (เมืองพิจิตร) เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พ.ศ. 2246 และเสด็จสวรรคต พ.ศ. 2252 รวมพระชนมายุ 47 พรรษา ทรงมีพระราชโอรส 2 พระองค์ คือเจ้าฟ้าเพชร (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) และเจ้าฟ้าพร (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) สมเด็จพระเจ้าเสือทรงเป็นกษัตริย์ชาตินิยม ทรงมีบทบาทสำคัญในการกำจัดอิทธิพลของชาวต่างชาติ (ฝรั่งเศส) ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติและศาสนา ทรงปกเกศเกล้าบำบัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ ทรงพระปรีชากล้าหาญ ทรงยกย่องเสริมสร้างวีรกรรมของคนดี (พันท้ายนรสิงห์)
วัดโพธิ์ประทับช้าง สมเด็จพระเจ้าเสือได้ทรงโปรดสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2245 - 2246 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ณ สถานที่ประสูติของพระองค์ ประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ พระปรางค์ พระเจดีย์ ทรงโปรดให้หล่อพระประธานและก่ออิฐกำแพงสองชั้น พระองค์ทรงเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค ทำพิธีฉลองพระอาราม และทรงตั้งพระครูธรรมรูจีราชมุนีเป็นเจ้าอาวาส วัดโพธิ์ประทับช้างเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 69 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา