การใช้ประโชน์ที่ดินทางการเกษตร ของตำบลสากเหล็ก
พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)
พื้นที่นา (ไร่)
พืชไร่ (ไร่)
ไม้ผล (ไร่)
ไม้ยืนต้น (ไร่)
พืชผัก (ไร่)
ประมง (ไร่)
ที่อยู่อาศัย (ไร่)
ที่สาธารณประโยชน์และอื่นๆ (ไร่)
48,993
45,077
-
2,867
65
37
160
750
1,009
ข้อมูลโดยรวมของอำเภอสากเหล็ก
พื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของตำบลวังทับไทร
พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)
พื้นที่นา (ไร่)
พืชไร่ (ไร่)
ไม้ผล (ไร่)
ไม้ยืนต้น (ไร่)
พืชผัก (ไร่)
ประมง (ไร่)
ที่อยู่อาศัย (ไร่)
ที่สาธารณประโยชน์และอื่นๆ (ไร่)
16,234
4,813
150
9,867
750
35
41
396
234
ข้อมูลโดยรวมของอำเภอสากเหล็ก
พื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของตำบลหนองหญ้าไทร
พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)
พื้นที่นา (ไร่)
พืชไร่ (ไร่)
ไม้ผล (ไร่)
ไม้ยืนต้น (ไร่)
พืชผัก (ไร่)
ประมง (ไร่)
ที่อยู่อาศัย (ไร่)
ที่สาธารณประโยชน์และอื่นๆ (ไร่)
15,045
13,441
-
765
100
45
39
450
205
ข้อมูลโดยรวมของอำเภอสากเหล็ก
พื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของตำบลคลองทราย
พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)
พื้นที่นา (ไร่)
พืชไร่ (ไร่)
ไม้ผล (ไร่)
ไม้ยืนต้น (ไร่)
พืชผัก (ไร่)
ประมง (ไร่)
ที่อยู่อาศัย (ไร่)
ที่สาธารณประโยชน์และอื่นๆ (ไร่)
13,263
5,299
500
6,365
319
60
41
500
179
ข้อมูลโดยรวมของอำเภอสากเหล็ก
พื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของตำบลท่าเยี่ยม
พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)
พื้นที่นา (ไร่)
พืชไร่ (ไร่)
ไม้ผล (ไร่)
ไม้ยืนต้น (ไร่)
พืชผัก (ไร่)
ประมง (ไร่)
ที่อยู่อาศัย (ไร่)
ที่สาธารณประโยชน์และอื่นๆ (ไร่)
16,684
14,349
150
1,095
100
50
79
550
311
ข้อมูลโดยรวมของอำเภอสากเหล็ก

พื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

อำเภอสากเหล็ก

ตำบล
พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)
พื้นที่นา (ไร่)
พืชไร่ (ไร่)
ไม้ผล (ไร่)
ไม้ยืนต้น (ไร่)
พืชผัก (ไร่)
ประมง (ไร่)
ที่อยู่อาศัย
ที่สาธารณและอื่นๆ
สากเหล็ก
48,993
45,077
-
2,867
65
37
160
750
1,009
วังทับไทร
16,234
4,813
150
9,867
750
35
41
396
234
หนองหญ้าไทร
15,045
13,441
-
765
100
45
39
450
205
คลองทราย
13,263
5,299
500
6,365
319
60
41
500
179
ท่าเยี่ยม
16,684
14,349
150
1,095
100
50
79
550
311
รวม
110,219
82,979
800
19,987
1,334
227
360
2,646
1,938