ตำบลวังทับไทร จำนวน 6หมู่บ้าน
ม.1 บ้านวังทับไทร ม.2 บ้านคลองอีวง ม.3 บ้านหนองสองห้อง
ม.4 บ้านวังอ้อ ม.5 บ้านหนองสองห้องเหนือ่ ม.6 บ้านตลุกหิน
ม.7 บ้านวังปราง
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร จำนวนประชากร
ชาย หญิง
824
392
1,464
1,474