ตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 6 หมู่บ้าน
ม.1 บ้านหนองผักบุ้ง บ้านท่าเยี่ยม ม.3 บ้านท่าชะโงก
ม.4 บ้านวังอ้อเหนือ ม.5 บ้านท่าคล้อ ม.6 บ้านท่าคล้อเหนือ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร จำนวนประชากร
ชาย หญิง
751
372
972
1,029