ตำบลสากเหล็ก จำนวน 15 หมู่บ้าน

ม.1 บ้านสากเหล็ก ม.2 บ้านเกาะแก้ว ม.3 บ้านเนินงิ้ว
ม.4 บ้านถ้ำคะนอง ม.5 บ้านคลองทราย ม.6 บ้านทุ่งสำราญ
ม.7 บ้านท่าพิกุล ม.8 บ้านสากเหล็ก ม.9 บ้านคลองสาริกา
ม.10 บ้านหนองกรด ม.11 บ้านปากดง ม.12 บ้านวังกะเปา
ม.13 บ้านหนองแหน ม.14 บ้านไก่เถื่อน ม.15 บ้านดงเย็น
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร จำนวนประชากร
ชาย หญิง
3,776
1,102
6,959
6,669