ตำบลหนองหญ้าไทร จำนวน 6 หมู่บ้าน
ม.1 บ้านหนองต้นพลวง ม.2 บ้านหนองหญ้าไทรใต้ ม.3 บ้านหัวทด
ม.4 บ้านหนองหญ้าไทรใต้ ม.5 บ้านคลองทรายใหม่ ม.6 บ้านหนองหญ้าไทรใหม่
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร จำนวนประชากร
ชาย หญิง
558
275
1,125
1,181