ตำบลคลองทราย จำนวน 6 หมู่บ้าน
ม.1 บ้านหนองตะเคียน ม.2 บ้านหนองสาหร่าย ม.3 บ้านหนองสาหร่ายใหม่
ม.4 บ้านหนองจั่วใหม่ ม.5 บ้านหนองจั่ว ม. 6 บ้านคลองน้ำมัน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร จำนวนประชากร
ชาย หญิง
632
293
1,346
1,244