กลุ่มสตรีหัตถกรรมเครื่องเงิน
กลุ่มแปรรูปทางการเกษตร
กลุ่มทอผ้าบ้านวังกะเปา
กลุ่มแม่บ้านคลองน้ำมัน
กลุ่มทอผ้าบ้านท่าพิกุล
กลุ่มน้ำพริกแกง
กลุ่มตัดเย็บเสื้อม่อฮ่อม
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
กลุ่มขนมอบร่วมใจ
กลุ่มบล็อคประสานวังทับไทร
กลุ่มน้ำดื่มรวมใจ
กลุ่มน้ำพริกแกงแหนมเมืองชาละวัน
กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงผึ้งพันธุ์
     
     
     
     
     
     
     
กลุ่มสตรีหัตถกรรมเครื่องเงิน
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นางบุญสม เหมศรี
114/3 หมู่ 1 ต.สากเหล็ก
0 - 669 - 9036

กลุ่มทอผ้าบ้านวังกระเปา
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นางแหวว ทองอุบล
79/1 หมู่ 12 ต.สากเหล็ก
0 - 6200 - 1822

กลุ่มทอผ้าบ้านท่าพิกุล
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นางสมจิตร เชื้อดี
99 หมู่ 7 ต.สากเหล็ก
0 - 5669 - 9340

กลุ่มตัดเย็บเสื้อม่อฮ่อม
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
น.ส.ประยูร พรมจีน
109/1 หมู่ 1 ต.สากเหล็ก
0 - 5669 - 9312

กลุ่มดอกไม้ประดับจากดิน
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นายสำเริง น้อยพร
217/5 หมู่ 1 ต.สากเหล็ก
0 - 1379 - 9780

กลุ่มบล็อคประสานวังทับไทร
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นายทวีป ทองประเสริฐ
6/2 หมู่ 1 ต.วังทับไทร
0 - 1675 - 9607

กลุ่มน้ำพริกแกงแหนมเมืองชาละวัน
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นางเกษร เตชะบุญญะ
13 หมู่ 6 ต.ท่าเยี่ยม
0 - 1474 - 7805

กลุ่มแปรรูปทางการเกษตร
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นางศรีนวล สายบุญเชย
19 หมู่ 3 ต.คลองทราย
0 - 5661 - 8041

กลุ่มแม่บ้านคลองน้ำมัน
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นางพเยาว์ โพธิ์คง
48 หมู่ 6 ต.คลองทราย
0 - 9959 - 6062

กลุ่มน้ำพริกแกง
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นายสุนันท์ ยาทา
18 หมู่ 6 ต.หนองหญ้าไทร
0 - 1674 - 8202

กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นางนัฎฐพร เงินจันทร์
53 หมู่ 5 ต.ท่าเยี่ยม
0 - 7841 - 1979

กลุ่มขนมอบร่วมใจ
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นางสำอางค์ ราชองค์
108 หมู่ 2 ต.ท่าเยี่ยม
0 - 1008 - 0253

กลุ่มน้ำดื่มรวมใจ
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นายสำอางค์ เสียงเล็ก
15/3 หมู่ 8 ต.สากเหล็ก
0 - 5665 - 3135

กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงผึ้งพันธุ์
ประธานกลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม
โทรศัพท์
นายแสงเทียน คำเปรม
28 หมู่ 3 ต.วังทับไทร
0 - 1886 - 5120