เรื่อง/กิจกรรมที่ถ่ายทอด
สถานที่ตั้ง
เกษตรกรเจ้าของจุดสาธิต
1. ไร่นาสวนผสม
2. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน (ขาวดอกมะลิ 105)
96 ม. 15 ต.สากเหล็ก
66 ม. 4 ต.สากเหล็ก
นายสาย เพ็ชรนารถ
นายรถ บุญอ่วม
 
เรื่อง/กิจกรรมที่ถ่ายทอด
สถานที่ตั้ง
เกษตรกรเจ้าของจุดสาธิต
1. ไร่นาสวนผสม
2. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน (ขาวดอกมะลิ 105)
59 ม. 6 ต.หนองหญ้าไทร
65 ม. 3 ต.หนองหญ้าไทร
นายหยัด รังษี
นายสง่า มหา

 
เรื่อง/กิจกรรมที่ถ่ายทอด
สถานที่ตั้ง
เกษตรกรเจ้าของจุดสาธิต
1. การปลูกมะม่วง เพื่อการค้า
2. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน (ขาวดอกมะลิ 105)

77 ม. 3 ต.คลองทราย
7/1 ม. 6 ต.คลองทราย

นายเสน่ห์ กองแก้ว
นายประภา บุญสลุด

 
เรื่อง/กิจกรรมที่ถ่ายทอด
สถานที่ตั้ง
เกษตรกรเจ้าของจุดสาธิต
1. เกษตรทฤษฎีใหม่
2. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน (ขาวดอกมะลิ 105)
3. การเพาะเห็ดในโรงเรือน (เห็ดนางฟ้า , เห็ดนางรม)

106 ม. 2 ต.ท่าเยี่ยม
50 ม. 3ต.ท่าเยี่ยม
40 ม. 5 ต.ท่าเยี่ยม

นายสุริยะ เมฆดำรงศรี
นายทองใบ โพธิ์จินดา
นางนัฐพร เงินจันทร์

 
เรื่อง/กิจกรรมที่ถ่ายทอด
สถานที่ตั้ง
เกษตรกรเจ้าของจุดสาธิต
1. การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งต่างประเทศ
2. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน (ขาวดอกมะลิ 105)
3. การปลูกมะยงชิด

77 ม. 1 ต.วังทับไทร
53 ม. 4 ต.วังทับไทร
78 ม. 1 ต.วังทับไทร

นายสายันต์ บุญยิ่ง
นายอมร บัวผัน
นายสมัย คำลือชา