ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล คือศูนย์กลางในการประสานงานถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรในระดับตำบลสู่เกษตรกร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอำเภอสากเหล็กมีศูนย์บริการและถ่ายทอด จำนวน 5 ศูนย์มีผู้อำนวยการศูนย์

บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ

  1. เป็นศูนย์ข้อมูลการเกษตรของชุมชน
  2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีจุดสาธิตในการเรียนรู้ของชุมชน มีวิทยากรเกษตรกรเป็นผู้ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน ตลอดจนมีส่วนราชการต่างๆ เข้าถ่วยทอดความรู้
  3. เป็นศูนย์บริการเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถมาขอรับบริการการเกษตรด้านต่างๆ ผ่านศูนย์ฯ
  4. เป็นเวทีชาวบ้านเพื่อวางแผนพัฒนา โดยการสร้างเวทีชาวบ้าน เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหา และหาศักยภาพของชุมชน พร้อมกับนำเสนอแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่น หรือส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น

ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดประจำตำบล : นายวันชัย ลี้เกษมพันธุ์

สถานที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดประจำตำบล : ที่ทำการ อบต.หมู่ 4 ต.สากเหล็ก

 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดประจำตำบล : นางสาวณฐกานต์ มั่นแดง

สถานที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดประจำตำบล : ที่ทำการ อบต.หมู่ 2 ต.หนองหญ้าไทร

 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดประจำตำบล : นายชินวัฒน์ คุ้มม่วง

สถานที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดประจำตำบล : ที่ทำการ อบต.หมู่ 5 ต.คลองทราย

 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดประจำตำบล : นางสาวณฐกานต์ มั่นแดง

สถานที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดประจำตำบล : ที่ทำการ อบต.หมู่ 2 ต.ท่าเยี่ยม

 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดประจำตำบล : นายชินวัฒน์ คุ้มม่วง

สถานที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดประจำตำบล : ที่ทำการ อบต.หมู่ 1 ต.วังทับไทร