สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประวัติอำเภอสากเหล็ก

อำเภอสากเหล็ก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร และเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในจังหวัดพิจิตร
โดยมีเนื้อที่เพียง 176 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิจิตร ท้องที่อำเภอสากเหล็กเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองพิจิตรกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2538 แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลสากเหล็ก ตำบลท่าเยี่ยม
และตำบลคลองทรายออกมา ตั้งเป็น กิ่งอำเภอสากเหล็ก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน
และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสากเหล็ก ในวันที่ 24 สิงหาคมพ.ศ. 2550
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

สภาพทางภูมิศาสตร์

อำเภอสากเหล็กตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 398 กิโลเมตร ห่างจากพิจิตร 18 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 20 นาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
    • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
    • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
    • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

อำเภอสากเหล็กมีพื้นที่ประมาณ 120,625 ไร่ (193 ตารางกิโลเมตร) เป็นพื้นที่สาธารณะ 6,103 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
มีพื้นที่เป็นเขาบริเวณที่ชื่อว่า เขาดินในเขตตำบลวังทับไทร เนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ ดินค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการทำการเกษตร
และในเขต ตำบลวังทับไทรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังเหมาะต่อการปลูกไม้ผล