บึงสีไฟเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ ถือได้ว่าเป็น สัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่เดิมประมาณ 12,000 ไร่ (ปัจจุบันเหลือ ประมาณ 5,000 ไร่) มีสัณฐานกลมคล้ายกะทะแต่รีไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อย ในบริเวณบึงสีไฟจัดสร้าง "สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พิจิตร" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2527 เนื้อที่ 170 ไร่ นอกจากนี้ บึงสีไฟ ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ คือสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร ตั้งเมื่อ พ.ศ.2521 เพื่อเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร มีรูปปั้นพญาชาลวัน ซึ่งเป็นรูปปั้นปูนจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเป็นอาคารรูปดาวเก้าแฉก สร้างยื่นลงไปในบึงสีไฟ จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดหายาก สามารถชมและให้อาหารปลานานาชนิดจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในบึงสีไฟ อีกทั้งมีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร เพื่อนำไปเป็นของฝากได้อย่างดี
บึงสีไฟ ปัจจุบันมีถนนลาดยางล้อมรอบพื้นที่บึง สามารถใช้ยานพาหนะเที่ยวชมได้รอบบึง และด้านทิศเหนือของบึงมีสถานีศึกษา อนุรักษ์และพัฒนาด้านชีววิทยา ความมีชีวิตและการเกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ภายในบึงสีไฟ