เตรียมความพร้อมเปิดจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นางขวัญกมล จันทร์มาทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสากเหล็ก พร้อมด้วยนางสาวเบญจรัตน์ อ่ำปั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกัลยารัตน์ เพ็งเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนางสาวจอมขวัญ ยกศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจตร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวขุนและควายขุนตำบลคลองทราย โดยมีนางสาว รุ่งอรุณ ปั้นโหมด กรรมการกลุ่มให้การต้อนรับ เพื่อพูดคุยเสนอความต้องการของกลุ่มฯ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2566 เพื่อยกระดับเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอสากเหล็กต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น