โครงสร้างและอัตรากำลัง

นางขวัญกมล จันทร์มาทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอสากเหล็ก
นางสาวเบญจรัตน์ อ่ำปั้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกัลยารัตน์ เพ็งเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชินวัฒน์ คุ้มม่วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางอุษา ฟูพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทิพวรรณ วังกานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ