แนะนำหน่วยงาน

อำเภอสากเหล็กแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล  40  หมู่บ้าน  ดังนี้

– ตำบลสากเหล็ก                  มีจำนวน  15   หมู่บ้าน

– ตำบลวังทับไทร                  มีจำนวน    7   หมู่บ้าน

– ตำบลท่าเยี่ยม                     มีจำนวน    6   หมู่บ้าน

– ตำบลคลองทราย                มีจำนวน    6   หมู่บ้าน

– ตำบลหนองหญ้าไทร           มีจำนวน    6   หมู่บ้าน

ที่ตั้งและอาณาเขต

            ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลคลองทราย

            ทิศใต้                ติดต่อกับ  ตำบลท่าเยี่ยมและอำเภอเนินมะปราง(จังหวัดพิษณุโลก)

            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลหนองหญ้าไทรและตำบลสากเหล็ก

            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ตำบลวังทับไทร