หน้าแรก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรอำเภอชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการของภาครัฐ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร (01/05/63)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการดำเนินโครงการฝายมีชีวิต ประจำปี 2562 (24/05/62)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก ร่วมพิธีเปิด “ โครงการ 2 เมษายน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันรักการอ่าน พิจิตรเมืองนักอ่าน ” (02/04/62)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรตามโครงการสานพลังประชารัฐการปลูกข้าวโพด ฤดูนาปรัง ปี 2562 (02/04/62)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลท่าเยี่ยม (02/04/62)

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช